Общи условия

Експресни пратки в рамките на град София

Общи условия

Общи положения

1. С настоящите Общи условия на договора с потребителите («Потребители») на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от «Би енд Ви Експрес ООД. («Оператор»), наричани по-долу за краткост «Общи условия» или «ОУ», се уреждат условията и реда за предоставяне на тези услуги и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора.

2. Потребител на услугите («Потребител») може да бъде всяко физическо лице, както и едноличен търговец или юридическо лице.

3. Тези Общи условия са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях – рамков или за индивидуална услуга.

4. Потребителите могат да се запознаят с настоящите Общи условия:

4.1. при куриер на Оператора при приемане или предаване на пратка.
4.2. на уеб страницата на Оператора в Интернет с адрес www.bvexpress.bg където са публикувани в електронен вариант.

5. С подписa си върху документите, които се попълват и предоставят при приемането на пратките, Потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези документи. Страните могат да ползват електронен подпис /обикновен, усъвършенстван или квалифициран/ в отношенията помежду си и се съгласяват да признават стойността му като на саморъчен.

6. За неуговорените в тези ОУ условия, както и при тълкуването на съдържащите се в тях понятия, се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и законодателството на Република България.

Обхват и характеристика на услугите

7. Операторът предоставя чрез изградената си мрежа следните куриерски услуги:

7.1. експресни куриерски услуги за пратки над 0,5 кг на територията на гр. София

8. Допълнителните услуги, които Операторът предоставя са:

8.1. Обявена стойност - договорена отговорност на Оператора в случай на загуба, кражба или повреда на пратка до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието. Обявената стойност трябва да съответства на действителната стойност на съдържанието на пратката и подлежи на доказване с документи, предоставени от Потребителя.
8.2. Обратна разписка - уведомяване на подателя с документ, удостоверяващ:
- доставката на пратка до получател, потвърдена с подписа на лицето, приело пратката върху документа за получаване;
- отсъствие на получател или отказа му да приеме пратка, удостоверено със запис от Оператора върху документа.
Операторът доставя обратната разписка на подателя.
8.3. Обратни документи - придружаващ документ, изготвен и изпратен от подател към получател, който Операторът доставя обратно на подателя.
8.4. Наложен платеж - доставяне на пратка срещу заплащане от получателя на определена от подателя сума до размер на 10 000 лв.

9. Всички услуги (куриерски и допълнителни), предоставяни от Оператора, са индивидуализирани по вид, цена и специфични условия в действащата тарифа на Би енд Ви Експрес ООД, която е неразделна част от тези Общи условия.

10. Операторът гарантира равнопоставен достъп на всички Потребители до предоставяните услуги, описани по-горе в ОУ.

Сключване и изпълнение на договора за куриерска услуга

11. Договорът за куриерска услуга се счита за сключен с приемането на пратката от Оператора и се обективира в подготвената от подателя или от негово име товарителница. Товарителницата e документ с уникален номер, попълнен по образец на Оператора от Потребителя или съгласно неговите указания, на хартия или в електронен формат в електронната система на Оператора. Копие на товарителницата в електронен формат се съхранява от Оператора и удостоверява сключването на договора и услугите, предоставяни по него.

12. Данните, съдържащи се в товарителницата, се обявяват от Потребителя - подател на пратката, като посочването на точен адрес (държава, населено място, улица, жилищен квартал, блок, номер, вход, етаж, телефон или др. според случая) на подателя и получателя е задължително.потвърждава верността на обявените данни, включително на обявеното съдържание на пратката;
12.1. удостоверява заявените от него услуги и приема условията за доставка и плащания;
12.2. предоставя лични данни и дава съгласие за обработването им, необходимо за изпълнение на договора за куриерска услуга;
12.3. поема пълна отговорност за последиците от обявяването на неверни или непълни данни;
12.4. дава съгласие за опериране с пратката му за целите на изпълнение на задълженията на Оператора (отваряне и проверка на съдържанието в предвидените от закона и тези ОУ случаи, преопаковане, контролно теглене за определяне на тарифното тегло и претарифиране при установени несъответствия и други подобни);

13. Операторът може да договори с Потребител и други условия за предоставяне на куриерски услуги, за което страните сключват индивидуален договор.

14. Неразделна част от договора за куриерска услуга с Потребителя са настоящите ОУ. При противоречие между условията на индивидуалния договор и настоящите ОУ, се прилагат договорените условия в индивидуалния договор.

15. Договорът за куриерска услуга се счита за изпълнен:

15.1. с доставката на пратката, удостоверено с подписа на получателя на определеното за целта поле в товарителницата или Куриерския опис за разнос на пратки.
15.2. с връщането и получаването от подателя на недоставена пратка, което се удостоверява с неговия подпис върху товарителницата или Куриерския опис за разнос на пратки; При сключването на договора за куриерска услуга Потребителите предоставят на Оператора свои и на получателя на пратката лични данни – трите имена, точен адрес, телефонен номер. Съгласието си тези данни да бъдат използвани и обработвани от Оператора за изпълнението на куриерската услуга Потребителят декларира с поставянето на подписа си върху товарителницата или Куриерския опис за приемане или разнос на пратки. Операторът, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да спазва изискванията на Закона за защита на личните данни при обработката и ползването на лични данни на Потребителите. При отказ на Потребителя да предостави необходимите за изпълнението на услугата лични данни, Операторът не приема пратката за доставка.

16. Операторът осигурява ефикасност при предоставяне на неуниверсалните пощенски услуги съгласно разработени нормативи за оптимално съотношение между качество, надеждност, цена и бързина при събиране, обработване, транспортиране и доставяне на пратки,

16.1. време за събиране на пратки, считано от момента на заявяване на пратката в часови диапазон на услугата.

16.2. срокове за доставка на пратки - определят се по видове услуги и направления и се спазват от Оператора при условие, че посочените от подателя данни в товарителницата (име, адрес и телефон за връзка с получателя) са пълни и точни. Сроковете за доставка на пратки са изчерпателно посочени в Приложение 1 („Срокове на доставка”), което представлява неразделна част от тези ОУ.

17. Операторът осигурява качеството на предоставените неуниверсалните пощенски услуги, като:

17.1. предприема всички необходими мерки за опазване тайната на пощенската кореспонденция;
17.2. няма право да oтваря пощенски пратки, да ги предава на неоправомощени по смисъла на настоящите ОУ лица, нито да разкрива тяхното съдържание, освен с писмено съгласие на подателя или получателя, или при основателно съмнение, че пратката съдържа забранени за пренасяне предмети или вещества, както и по разпореждане на компетентните органи по установения от закона ред;
17.3. няма право да предоставя информация за пощенския трафик между отделни лица, нито да предоставя информация за движението на индивидуални пощенски пратки, освен с писмено съгласие на подателя или получателя, или при основателно съмнение, че пратката съдържа забранени за пренасяне предмети или вещества, както и по разпореждане на компетентните органи по установения от закона ред;
17.4. няма право да се разпорежда с пощенски пратки или тяхното съдържание в противоречие с настоящите ОУ, освен със съгласието на подателя или получателя или по разпореждане на компетентните органи по установения от закона ред;
17.5. няма право да се разпорежда неправомерно с лични данни на Потребителите в противоречие с изискванията на Закона за защита на личните данни и настоящите ОУ;
17.6. предприема необходимите мерки за охрана и опазване на пратките, както и за недопускане приемането, пренасянето и доставката чрез пощенската си мрежа на забранени предмети и вещества;

18. Операторът осигурява надеждност при предоставяне на неуниверсалните пощенски услуги като:

18.1. предоставя на Потребителите подробни указания за надеждно опаковане на пратките, съобразени с изискванията за сигурност и нормалния технологичен риск при обработката и пренасянето на пратките;
18.2. използва баркодове и сканиращи устройства за минимизиране на грешките и пропуските при обработването на пратките и проследяването на пощенския трафик;
18.3. осигурява непрекъснат безплатен информационен достъп на Потребителите за проследяване в реално време на движението на техните пратки.

Обявена стойност на пратки

19. При поискване от страна на подателя, Операторът може да предостави допълнителна услуга «Обявена стойност», при която Операторът поема задължение да обезщети Потребителя за загуба или повреди на пратката по време на транспортирането до размера на обявената стойност.

20. Услугата се предоставя за пратки с обявена стойност съобразно т.10.1 от ОУ. Пратки, които съдържат мобилни апарати и преносими компютри могат да се ползват от услугата «Обявена стойност» само в случаите, в които Потребителят разполага с идентификационните номера на мобилните телефони (imei) или фабричните номера на преносимите компютри и декларира същите. Когато съдържанието на пратката е друга техника, Операторът си запазва правото по своя преценка да иска предоставяне на фабрични или други идентификационни данни.

21. Тази услуга не се предоставя при пратки, съдържащи:

21.1. употребявани вещи и стоки, освен тези в гаранция;
22.2. пари, кредитни карти, ценни книжа, ваучери, купони;
23.3. документи, планове, проекти, чертежи;
24.4. компютърни, аудио, видео записи и информация, софтуер;
24.5. произведения на изкуството, изделия от благородни метали и скъпоценни камъни;
24.6. всякакви превозни средства, освен велосипеди опаковани във фабрично опаковка;

25. При услугата «Обявена стойност» Операторът обезщетява Потребителя за действителния размер на преките загуби или вреди, причинени на пратка към деня на тяхното възникване, но не повече от размера на обявената стойност. Операторът не покрива непреки щети или пропуснати ползи. За частично увредени пратки, Операторът покрива алтернативно разходите за отстраняването на увреждането (извършения ремонт) на базата на представена фактура или друг документ, удостоверяващ извършването на разхода.

26. При настъпили преки загуби или вреди, причинени на пратка по услугата «Обявена стойност» Потребителят е длъжен да докаже стойността на причинените щети и/или загуби чрез представяне на фактури, митнически декларации, договори за покупко-продажба на имущество, констативен протокол на Оператора за настъпили щети при доставката, снимков материал и/или други документи в зависимост от съдържанието на пратката и правата на Потребителя върху нея.

27. При ползване на услугата «Обявена стойност» Потребителят заплаща допълнително възнаграждение в размер, посочен в Тарифата на Оператора.

28. Не се изплаща обезщетение в случаите, когато неточно обявено или премълчано от Потребителя обстоятелство или друго поведение на Потребителя (подател или получател) е оказало въздействие за настъпване на увреждащото събитие и/или щетата

Права и задължения на Потребителите

29. Потребителите имат право:

29.1. да получават информация по достъпен начин относно действащите ОУ, ценовата Тарифа на Оператора, изискванията на Оператора относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и адресиране на пратките, работното време на Оператора, забранените за поставяне в пощенските пратки предмети и вещества, сроковете за приемане на рекламации и размерите на обезщетенията;
29.2. да получат изпълнение на договорената услуга без отклонения от посочените в товарителницата и Общите условия условия, а когато е сключен индивидуален договор – от условията, предвидени в него;
29.3. да ползват преференциални условия за изпълнение на услуги при договаряне на такива и сключване на индивидуален договор с Оператора.
29.4. да правят рекламации в случаи на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки, при неспазване сроковете на доставка и при неспазен срок за изплащане на наложения платеж, както и да получат обезщетение при основателни рекламации в размерите, определени в ОУ на Оператора.
29.5. да оттеглят заявка за куриерска услуга по всяко време до предаване на пратката на Оператора.
29.6. да се разпореждат с пратките до момента на връчването им на получателя, в качеството на техни законни притежатели и разпоредители, като всички разходи по изпълнение на разпорежданията са за тяхна сметка;

30. Потребителите са задължени:

30.1. да не поставят в пратките предмети и вещества, пренасянето на които е забранено или ограничено от действащата нормативна уредба, в това число и такива по раздел Х от ОУ.
30.2. да подготвят пратката по такъв начин, че нейното съдържание, тегло, размери, форма, опаковка и вид да отговарят на изискванията на настоящите ОУ и да не могат да причинят нарушаване целостта, съдържанието или вида на другите пратки, транспортирани от Оператора;
30.3. да предоставят пълна и вярна информация за подателя, получателя и съдържанието на пратката за целите на попълването на товарителницата и съгласно изискванията на тези ОУ;
30.4. да заплатят стойността на куриерската услуга (включително на допълнителните услуги към нея), съгласно обявеното в Тарифата на Оператора или договореното в индивидуалния договор възнаграждение и съгласно изискванията на тези ОУ;
30.5. да обезщетят Оператора за вредите, които същият е понесъл и които произтичат от заявени от тях неверни или непълни данни, от недостатъчна или неподходяща опаковка на пратка, от непредоставени или предоставени със закъснение документи, декларации или друга информация, както и от неплатена в срок цена на услуга. Отговорността е в размер на понесените от Оператора вреди.
30.6. да обезщетят Оператора за вредите, причинени от подадени от тях пратки, на имущество/служители на Оператора, или на други пратки, транспортирани от Оператора, по причина, за която Потребителя отговаря, съобразно настоящите ОУ и действащата нормативна уредба. Отговорността е в размер на понесените от Оператора вреди, а при нанесени щети на други пратки – в размер на изплатените от Оператора обезщетения

31. Забранено е поставянето във вътрешни пощенски пратки на следните предмети и вещества:

31.1. наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
31.2. оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
31.3. противоречащи на нравствените норми предмети; Не се приемат
31.4. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
31.5. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
31.6. движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
32. В пощенските пратки не се допуска поставянето на монети